TIN MỚI NHẤT

Image

Tổ thẩm định CNTT thẩm định kết quả đánh giá, xếp hạng kết quả ứng dụng công nghệ thông tin của 25 cơ quan

  • NGUYỄN TRỌNG NGHĨA
  • /
  • 9.12.2022 - 16:21

Thực hiện Công văn số 294-CV/TU, ngày 23/11/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc đánh giá kết quả ứng dụng công nghệ thông tin trong các cơ quan Đảng, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội tỉnh, Báo Bình Thuận và Trường Chính trị tỉnh và Quyết định số 275-QĐ/VPTU, ngày 02/12/2022 của Văn phòng Tỉnh ủy về thành lập Tổ Thẩm định kết quả đánh giá, xếp hạng kết quả ứng dụng công nghệ thông tin;Theo đó, Tổ thẩm định có 04 người do đồng chí Nguyễn Thị Thắng, Phó Chánh Văn phòng Tỉnh ủy, làm Tổ trưởng. 

SỐ LƯỢT TRUY CẬP